กระทรวงสาธารณสุข แนะนำโรงเรียน เฝ้าระวัง คัดกรองโรคไข้หวัดใหญ่ในนักเรียน ป้องกันการแพร่ระบาดในช่วงฤดูหนาว อากาศแปรปรวน เดือนมกราคมปี 2561 พบผู้ป่วยแล้วเกือบ 9,000 คน เป็นนักเรียนร้อยละ 27 หากป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ มีไข้ ไอ จาม ขอให้หยุดงาน หยุดเรียน อยู่บ้าน ลดการแพร่กระจายเชื้อ

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด ให้ความสำคัญกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียน ซึ่งมีเด็กอยู่รวมกัน มีโอกาสแพร่เชื้อได้ง่าย โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยปีนี้ สภาพอากาศแปรปรวน หนาวเย็นกว่าปีที่ผ่านมาและมีฝนตกประปราย ทำให้พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มมากขึ้น เฉพาะเดือนมกราคมปีนี้ พบผู้ป่วยแล้ว 8,728 ราย เสียชีวิต 1 ราย ในจำนวนนี้ร้อยละ 27 เป็นนักเรียน

นายแพทย์โอภาสกล่าวว่า ในการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียน ขอให้คุณครูจัดระบบการคัดกรองเด็กนักเรียนก่อนเข้าห้องเรียน หากพบว่านักเรียนมีอาการไข้ ไอเจ็บคอ ให้สวมหน้ากากอนามัยและแยกเด็กได้พักผ่อนที่ห้องพยาบาล ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองถึงความจำเป็นที่ต้องให้เด็กหยุดเรียน พักอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหายป่วย และป้องกันไม่ให้ติดต่อไปถึงสมาชิกคนอื่นในครอบครัว นอกจากนี้ ควรจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ในนักเรียน อาจเป็นบอร์ดนิทรรศการ หรือแผ่นปลิว แผ่นพับ และควรจัดเตรียมจุดล้างมือ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ พร้อมสอนวิธีล้างมือที่ถูกต้อง ให้เด็กล้างมือบ่อย ๆ ส่วนในห้องเรียนควรมีอากาศถ่ายเท ทำความสะอาดเครื่องเล่นเด็ก อุปกรณ์ที่ต้องสัมผัสบ่อย ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ เตรียมหน้ากากอนามัยไว้ที่ห้องพยาบาลหรือห้องพักครู ส่งเสริมกิจกรรมออกกำลังกายสม่ำเสมอ สร้างทีมแกนนำนักเรียน หรืออาสาสมัครเฝ้าระวังสังเกตอาการนักเรียนที่ป่วยและแจ้งครู

นายแพทย์โอภาสกล่าวต่อว่า อาการของผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ จะไข้สูง หนาวสั่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยร่างกาย อ่อนเพลียมาก เจ็บคอ ไอ คัดจมูก น้ำมูกไหล เบื่ออาหาร บางรายอาจมีอาการอาเจียน ท้องเสียร่วมด้วย ส่วนใหญ่อาการจะดีขึ้นเรื่อย ๆ และหายป่วยภายใน 5-7 วัน แต่หากอาการไม่ดีขึ้นภายใน 2 วัน มีอาการหอบเหนื่อย อาจเกิดจากภาวะแทรกซ้อนให้รีบพบแพทย์ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่นเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ให้พบแพทย์ทันที สำหรับผู้ปกครองขอให้ดูแลบุตรหลานที่ยังไม่ป่วย โดยดูแลสุขอนามัย ออกกำลังกาย นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ล้างมือด้วยน้ำและสบู่บ่อย ๆ ใช้ช้อนกลางเมื่อรับประทานอาหารร่วมกัน อาหารควรปรุงสุกใหม่ หลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ แต่หากมีไข้ ไอ จาม ขอให้หยุดงาน หยุดเรียน อยู่บ้าน ลดการแพร่กระจายเชื้อ

ทั้งนี้ ข้อมูลสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ในปี 2560 พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ 199,391 ราย เสียชีวิต 55 ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ 15-24 ปี รองลงมาคือ 35-44 ปี และ 25-34 ปี ส่วนโรคปอดบวม พบผู้ป่วย 267,741 ราย เสียชีวิต 266 ราย พบมากที่สุดในกลุ่มผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป รองลงมาคือ อายุ 55-64 ปี และอายุ 1 ปี